top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Payment Methods

Enkel onze onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van kracht.

2

Bestelbonnen verbinden ons niet, tenzij na onze schriftelijke bevestiging.

3

Prijzen zijn steeds zonder verbintenis en kunnen berekend worden tegen het tarief van kracht op de dag van de levering, zelfs zonder voorafgaande mededeling. Prijstarieven kunnen niet als aanbod beschouwd worden.

4

Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Het louter verstrijken ervan vernietigt het contract niet. In voorkomend geval is verbreking door de koper slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke leveringstermijn gegeven wordt. Wij hebben echter het recht het contract eenzijdig te verbreken in geval van overmacht zoals brand, staking, onlusten, ziekte epidemie, oorlog, overstroming, stormschade, toltariefwijzigingen, stakingswijzigingen, enz… ook wanneer het feit zich voordoet bij leveranciers van grondstoffen.

5

In geval de koper bestellingen over meerdere leveringstermijnen spreidt of leverdata uitstelt, behouden wij ons het recht voor bestellingen of restanten van bestellingen te annuleren indien de betrokken modellen uit fabricatie worden genomen. Dit kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding van de kant van de koper.

6

Wanneer de koper eenzijdig een bestelling annuleert behouden wij ons het recht voor ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel schadevergoeding te eisen. In dergelijk geval beloopt de schadevergoeding dertig ten honderd van de waarde van de niet afgenomen goederen.

7

Eventuele voorschotten bij bestelling zijn bij contractverbreking door de koper niet terug betaalbaar, dit onder voorbehoud van ons recht op bijkomende schadevergoeding, zo daartoe enige aanleiding bestaat.

8

Tekeningen, foto’s, catalogi blijven onze uitsluitende eigendom en mogen in geen geval aan derden overgemaakt worden.

9

Montage, opstelling, transport binnen de gebouwen geschieden steeds op risico en ten laste van de koper.

10

Eventuele klachten moeten gegrond en behoorlijk gemotiveerd uiterlijk binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen aan ons worden geadresseerd. Voor verborgen gebreken zijn we slechts aansprakelijk gedurende één jaar na de levering.

11

Onze rekeningen zijn betaalbaar in Wingene, het bestaan van wissels doet geen afbreuk aan deze bepaling.

12

Bij niet-betaling op de vervaldag begint onmiddellijk een interest te lopen van zes ten honderd, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. Alle inning- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, ontvangkaarten, kwijtschriften en dergelijke zijn ten laste van de koper. Bij niet-vermelding van een vervaldag zijn onze rekeningen contant betaalbaar. ‘betaling via een inkoopvereniging bevrijdt u niet van de betaling van de rekening indien de inkoopvereniging in gebreke blijft’

13

Uitvoeringen van bestellingen kunnen geschorst of geweigerd worden zo vorige leveringen later dan de vervaldag werden betaald, of niet betaald werden.

14

Indien de koper toegelaten wordt het betalen tegen accepten, en dat één deze geprotesteerd wordt, worden alle nog te betalen wissels ineens eisbaar. Hetzelfde geldt wanneer toegelaten wordt betalen tegen afkoringen. Het niet nakomen van één vervaldag maakt alle openstaande rekeningen onmiddellijk invorderbaar.

15

De facturen worden contant betaald. Bij wanbetaling wordt aan de opdrachtgever van rechtswegen en zonder voorafgegane ingebrekestelling op het factuurbedrag een rente ten belopen van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van €60,00. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van BRUGGE bevoegd.

16

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang de betaling niet volledig werd verricht. De clausule blijft geldig. Zelfs indien de goederen onroerend worden door bestemming of inlijving.

Contact
bottom of page